Изјава за согласност за користење на личните податоци

Според Законот за заштита на личните податоци, со самото доставување на апликацијата се согласувам моите лични податоци да бидат предмет на обработка за потребите на НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО, при процесот на зачленување во Нептун haPPy програмата за лојалност.

Се согласувам.

Апликација за членство во програмата за лојалност

Име:

Презиме:

Датум на раѓање:

*Пол

машки

женски

Податоци за место на живеење

*Адреса (од лична карта):

*Град (поштенски број):

Податоци за контакт (доколку се различни од место на живеење)

Адреса:

Град (поштенски број):

Телефон фиксен:

Телефон мобилен:

e-mail:

*Податоци за вработување (сектор каде сте вработени)

приватен

јавен

буџет и фондови

пензионер

друго

Нептун продавница од која сакате да си ја подигнете картичката:

Полињата означени со (*) се опционални

Со пополнувањето на барањето за членство во програмата за лојалност потврдувам дека:
А) Горенаведените податоци се валидни, целосни и точни;
Б) Ќе го известам НЕПТУН Македонија ДОО Скопје за секоја промена на податоците наведени во барањето во рок од 3 дена од промената;