Изјава за согласност за користење на личните податоци

Според Законот за заштита на личните податоци, со самото доставување на апликацијата се согласувам моите лични податоци да бидат предмет на обработка за потребите на НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО, при процесот на аплицирање за кредит во Нептун haPPy програмата за лојалност.

Се согласувам.

Апликација за haPPy кредит

*Име:

*Презиме:

*Име и Презиме на латиница за издавање на дебитна картичка1:

1. Се пополнува само за кредитобаратели кои немаат трансакциска сметка и/или дебитна картичка во НЛБ Тутунска Банка. Полето може да прими до 24 знаци вклучувајќи ги и празните места.

*Место на раѓање:

*Датум на раѓање:

*ЕМБГ:

Идентификација

Лична карта

*Регистарски број:

*Издадена од:

*Важност:

Податоци за место на живеење

*Адреса од лична карта (улица и број):

*Град:

*Место:

*Општина:

*Поштенски код:

*Контакт адреса:

*Телефон дома:

*Мобилен:

*е-мејл адреса:

Држава на престој: Р.Македонија

Државјанство: Р.Македонија

Вработување

*Назив на правното лице:

*Дејност на работодавачот:

*Занимање:

*Вкупен стаж: месеци

*Износ на редовно месечно примање:

*Други дополнителни месечни извори на средства

Податоци за кредитот

*Баран износ: денари

*Рок на отплата: месеци

Намена на кредитот: Наменски потрошувачки кредит за купување на техничка стока од Нептун Македонија ДОО Скопје

*Нептун продавница во која лично ќе ја потпишете апликацијата:

Електронската апликација за haPPy инстант потрошувачки кредит ќе биде процесирана откако лично ќе биде потпишана од Ваша страна во назначениот продажен салон.

Со пополнување на апликацијата под морална, материјална и кривична одговорност, потврдувам дека податоците кои ги наведов се точни, и дека ќе ја информирам Банката за секоја промена на податоците во рок од 3 работни дена од настанатата промена.
Во спротивно, секоја достава од страна на Банката до мене се смета дека е уредно извршена на адресата наведена во ова Барање.
Дополнително, согласен сум со правото на Банката и Нептун Македонија (во свое име и за сметка на Банката) да ги користи и обработува моите лични податоци (вклучувајќи го и ЕМБГ) согласно важечата законска регулатива и трансферира во други држави – земји членки на ЕУ и/или други држави но под услов нивото на заштита на лични податоци во тие држави да не е помало од она на ЕУ.
Исто така сум информиран за условите на кредитот, кои истовремено ги прифаќам и согласен сум Банката и Нептун Македонија (во свое име, за сметка на Банката) да ги добие потребните информации со цел да изврши проверка на мојата кредитноспособност од релевантни бази на податоци (Македонско Кредитно Биро АД Скопје, Кредитен регистар и сл.), како и да ги издава податоците на трети лица со кое Банката има склучено посебен договор за пренос на податоци со цел ажурирање на наплата.
Банката го задржува правото да побара и други податоци за клиентот. Банката го задржува правото да го прекине деловниот однос со клиентот во секое време.

Сум запознат/а со условите за воспоставување деловен однос со банката и истите во целост ги прифаќам.

Оваа Апликација се применува само за резиденти, државјани на Република Македонија

Потврдувам дека од страна на Кредиторот, НЛБ Тутунска банка АД Скопје / кредитниот посредник, ми беше доставен Формулар за преддоговорни информации (податоци) за понудените кредитни услови за потрошувачки кредит, а на мое барање, ми беше доставен и Нацрт-Договор за горенаведениот кредитен продукт.

Полињата означени со (*) се задолжителни