Зошто да купувате производи со оригинална гаранција

Зoшто да купувате производи
со оригинална гаранција

1. Сигурност

Само така сте сигурни дека купувате оригинални производи, а не копија.

2. Помал Ризик

Ја намалувате шансата да купите неусправен производ.

3. Овластен Сервис

Имате оригинална гаранција, поддршка и сертифициран, овластен сервис од производителот.

4. Бесплатен сервис

Добивате од 1 до 5 години бесплатен сервис, во зависност од моделот на производот.

5. Оригинални делови

При сервис добивате оригинални делови од прозводителот.

ВНИМАВАЈТЕ ПРИ КУПУВАЊЕ НА LG И SAMSUNG ТЕЛЕВИЗОР!

Во последниот период на пазарот се појавија неовластени дистрибутери на LG и Samsung телевизори, без оригинални гарантни листови пропишани со закон и од LG и Samsung.

Овие производи

  • немаат важечка гаранција и
  • не подлежат на овластен сервис.

Со цел да спречите настанување на штета, секогаш проверете дали гарантниот лист е оригинален, односно

  • дали е напишан на македонски јазик, со кирилично писмо и
  • со ознаката „МК“

За да се заштитите и полесно да дојдете до ТВ уред со оригинален Гарантен лист, обратете се во НЕПТУН МАКЕДОНИЈА – единствениот овластен дистрибутер на LG и Samsung телевизори или во мрежата на неговите партнери.

Листа на овластени сервисери на Samsung телевизори:

  • Сервис Македонија
  • Неоком
  • КиК Сервис
  • Видео Дата Сервис Центар

Листа на овластени сервисери на LG телевизори:

  • Про Сервис Центар
  • Видео Дата Сервис Центар